ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

СТАТУТ ГО «ВГОІ «Союз Чорнобиль України» — 2016 рік (нова редакція).

Опубликовано: 30 Ноябрь, 2016

Зміни затверджено
Всеукраїнською ХVІІ позачерговою
Конференцією Всеукраїнської громадської
організації інвалідів «Союз Чорнобиль
України»
28 вересня 2016 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
«СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2016

1.1. Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація інвалідів«Союз Чорнобиль України» (далі «Союз») – це всеукраїнська громадська організація інвалідів, яка об’єднує інвалідів та ветеранів з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з числа учасників ядерних випробувань, інших ядерних аварій і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, батьків, діти яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів ліквідації аварії на ЧАЕС та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, членів сімей загиблих та померлих учасників ліквідації та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС і членів сімей загиблих та померлих учасників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, які об’єдналися для здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації зазначених вище інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом, для захисту законних соціальних, медичних, економічних та інших спільних інтересів, вирішення проблем, пов’язаних з аварією на ЧАЕС, та для реалізації  прав і свобод усіх вищезазначених осіб.

1.2. «Союз» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства і цього Статуту.

1.3. Свою роботу «Союз» будує на підставі творчої ініціативи та самодіяльності на принципах законності, гуманності, милосердя, гласності, добровільності, рівноправності його членів.

1.4. Діяльність «Союзу» здійснюється в тісному співробітництві з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими, релігійними органами та організаціями, професійними спілками, політичними партіями і рухами.

1.5.«Союз» може співпрацювати з іншими громадськими організаціями України згідно з укладеними угодами про співпрацю, підтримувати зв’язки із закордонними та міжнародними організаціями, органами, фондами, спілками, підприємствами тощо.  «Союз» на основі договору співпрацює з Громадською організацією «Міжнародна організація інвалідів і жертв техногенних катастроф   «Союз Чорнобиль» для реалізації статутних завдань.

1.6. «Союз» має всеукраїнський статус, оскільки поширює свою діяльність на всю територію України та має місцеві осередки (відокремлені підрозділи) у більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених статтею 133 Конституції України.

1.7. Повне найменування «Союзу»:
— українською мовою – Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»;
— російською мовою – Общественная организация «Всеукраинская общественная организация инвалидов    «Союз Чернобыль Украины»;
— англійською мовою – “Ukraine public organization “Chernobyl Union of Ukraine”.
Скорочене найменування «Союзу»:

—   англійською мовою – «Chernobyl Union of Ukraine»

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ «СОЮЗУ»

2.1.Метою діяльності «Союзу» є сприяння соціальному захисту, належному лікуванню та реабілітації інвалідів і ветеранів, зазначених у п. 1.1. Статуту,  залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом, захист законних інтересів і надання допомоги членам «Союзу», зазначеним у п. п. 1.1. та 4.2. цього Статуту, їх сім’ям у вирішенні соціально-побутових, медичних, економічних (матеріальних) та інших проблем.

2.2. Основними завданнями «Союзу» є:

2.2.1. Збір та систематизація інформації про громадян України, постраждалих внаслідок атомних катастроф, аварій та випробувань, заради досягнення мети, передбаченої в п. 2.1. цього Статуту .

2.2.2. Моніторинг стану виконання вимог Конституції України і законодавства України з питань захисту осіб, які мають статус учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, сприяння дотриманню прав зазначених осіб.

2.2.3. Вивчення та використання досвіду закордонних держав у здійсненні соціальної, медичної та матеріальної реабілітації громадян, що постраждали внаслідок атомних аварій і катастроф. Розвиток співробітництва з закордонними громадськими та благодійними організаціями, екологічними рухами, науковими колами тощо.

2.2.4. Сприяння підготовці і виконанню державних та відомчих рішень і програм з питань соціально-побутового та медичного забезпечення постраждалих громадян, а також інших цільових програм з ліквідації   наслідків Чорнобильської та інших ядерних катастроф і випробувань.

2.2.5. Участь у проведенні громадських експертиз з питань мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, використання атомної енергії, радіаційного захисту, із залученням фахівців відповідного профілю.

2.2.6. Відновлення історії праці, мужності та самовідданості людей під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та наслідків Чорнобильської катастрофи.

2.2.7. Інформування населення про подвиг ліквідаторів, про стан дотримання прав осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також про діяльність «Союзу».

3.ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ «СОЮЗУ»

Для виконання статутних завдань «Союз» у встановленому порядку:

3.1. Здійснює заходи щодо:

3.1.1. сприяння соціальному захисту членів «Союзу», усіх осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій і випробувань ;

3.1.2.реабілітації інвалідів та ветеранів, зазначених у п. 1.1. Статуту;

3.1.3. залучення інвалідів та ветеранів, зазначених у п. 1.1. Статуту, до суспільно корисної діяльності;

3.1.4. залучення інвалідів та ветеранів, зазначених у п. 1.1. Статуту, до активного способу життя, занять фізичною культурою і спортом;

3.1.5. захисту законних інтересів і надання допомоги членам «Союзу», зазначеним у п. п. 1.1. та 4.2. цього Статуту, їх сім’ям у вирішенні соціально-побутових, медичних, економічних (матеріальних) та інших проблем.

3.2. Бере участь в проведенні громадської експертизи,обговоренні і розробці проектів законів та інших нормативних актів відповідно до статутних завдань.

3.3. Виступає в державних судових органах як позивач із захисту прав та інтересів членів «Союзу» і створених «Союзом» підприємств та госпрозрахункових організацій з правами юридичних осіб.

3.4. Представляє та захищає права та законні інтереси членів «Союзу» в органах державної влади і місцевого самоврядування та громадських організаціях.

3.5. Вносить пропозиції до органів державної влади й управління щодо удосконалення чинного законодавства України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, безпечного використання атомної енергії, поводження з радіоактивними відходами.

3.6. Сприяє поліпшенню житлових умов, побутового, медичного обслуговування і санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, інших атомних аварій і випробувань.

3.7. Взаємодіє з органами охорони здоров`я в державі й за кордоном з питань створення діагностичних, лікувальних, реабілітаційних медичних та оздоровчих центрів.

3.8. Створює організації і благодійні фонди, медичні, юридичні та інші експертні групи для реалізації програм, що забезпечують виконання статутних завдань «Союзу».

3.9. Надає допомогу членам «Союзу» відповідно до статутної діяльності.

3.10.  Є отримувачем гуманітарної допомоги.

3.11.  Здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, метою якої не є отримання прибутку, шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

3.12. Засновує засоби масової інформації і створює тематичні експозиції та музеї на благодійній основі.

3.13. Проводить лекційно-освітню роботу, культурно-масові і видовищні заходи ( виставки, концерти, радіо і телепередачі) на благодійній основі.

3.14. Сприяє охороні навколишнього середовища.

3.15. Встановлює ділові контакти із зарубіжними та міжнародними фірмами, організаціями, установами, приватними підприємствами, благодійними фондами для здійснення своєї статутної діяльності.

3.16.  Проводить мирні зібрання.

3.17.  Здійснює інші заходи, не заборонені Законом.

4.ЧЛЕНСТВО В «СОЮЗІ»

4.1. Членство в «Союзі» – фіксоване індивідуальне. Члени «Союзу» мають посвідчення встановленого зразка.

4.2. Членами «Союзу» можуть бути інваліди та ветерани з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з числа учасників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, батьки, діти яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани — учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та громадяни, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники ядерних випробувань і особи, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, члени сімей загиблих та померлих учасників ліквідації та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС і члени  сімей загиблих та померлих учасників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, а також інші громадяни,які визнають Статут «Союзу» та беруть активну участь в діяльності «Союзу» та його заходах.

4.3. Прийом громадян у члени «Союзу» проводиться Радою місцевого осередку (відокремленого підрозділу)  на підставі поданої заяви.
Член «Союзу»  зобов’язаний зареєструватися у місцевому осередку за місцем проживання.

4.4. Члени «Союзу» можуть бути виключені з його лав за поданою заявою, а також за порушення Статуту — за рішенням загальних зборів чи Ради осередку, або Центральної Ради «Союзу».
Рішення про виключення членів «Союзу» приймається Радою або загальними зборами місцевого осередку (відокремленого підрозділу) більшістю присутніх членів.
Рішення про виключення з «Союзу» може бути скасоване тільки Конференцією «Союзу», яка повинна розглянути відповідне поданняна своєму черговому засіданні.
Рішення Конференції з питань виключення з «Союзу» є остаточним.

4.5. Кожний член «Союзу» сплачує вступні (одноразово) та щорічні членські внески.

4.6. Порядок сплати вступних і щорічних членських внесків визначаються відповідним Положенням, затвердженим Центральною Радою «Союзу».

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ «СОЮЗУ»

 5.1. Члени «Союзу» мають право:

5.1.1. Обирати й бути обраними до керівних та контрольних органів «Союзу».

5.1.2. Брати участь у роботі керівних органів «Союзу» та його місцевих осередків.

5.1.3. Звертатися до керівних органів «Союзу» за захистом та підтримкою своїх прав та інтересів.

5.1.4. Користуватись матеріальною базою «Союзу», одержувати будь-яку можливу допомогу для вирішення загально-чорнобильських та індивідуальних проблем, одержувати вичерпну інформацію про діяльність керівних органів «Союзу».

5.2. Члени «Союзу» зобов`язані:

5.2.1. Виконувати Статут «Союзу». Сплачувати членські внески.

5.2.2. Надавати максимально можливу допомогу   кожному чорнобильцю, який цього потребує.

5.2.3. Зберігати та зміцнювати єдність Чорнобильського руху.

5.2.4. Сприяти діяльності «Союзу», його керівних органів, поширенню інформації з питань Чорнобильської катастрофи та захисту постраждалого населення.

5.2.5. Брати участь у боротьбі за збереження природного середовища та за виживання людства.

6.ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА ТА СТРУКТУРА «СОЮЗУ»

6.1. «Союз» будується за територіальним принципом. Його основу складають місцеві осередки (первинні організації, районні, міські та обласні організації), а також відокремлені підрозділи, що утворюються за місцем проживання або за місцем роботи громадян.

6.2 Сукупність місцевих осередків (організацій) «Союзу», розміщених на певній територіально-адміністративній одиниці (село, місто, район, область, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь), може бути представлена в «Союзі» тільки однією,  об`єднуючою організацією (осередком) «Союзу».

6.3. Усі осередки «Союзу» самостійні у вирішенні місцевих питань і підзвітні вищим керівним органам «Союзу», їхні рішення не повинні суперечити чинному законодавству України та цьому Статуту.

6.4. Первинні осередки «Союзу» об`єднуються в районні або міські  та обласні  осередки «Союзу», а також в республіканську організацію АР Крим, керуючись Положенням, затвердженим Центральною Радою «Союзу».

6.5. Місцеві осередки(відокремлені підрозділи) «Союзу» можуть бути юридичними особами, якщо вони мали такий статус до 01.01.2013 року. Вони діють на підставі цього Статуту та відповідного Положення, яке затверджується Центральною Радою «Союзу».

6.6. Місцеві осередки (відокремлені підрозділи) «Союзу» у своїй діяльності можуть використовувати символіку, гімн, прапор «Союзу».

6.7. Первинна організація (осередок) «Союзу» – організація, в яку в межах певної місцевості чи за місцем роботи об’єдналося  не менше п`яти осіб.

6.7.1. Вищим органом первинної організації є Збори, які проводяться з періодичністю що визначається первинною організацією (осередком), або в міру необхідності, але не менше одного разу на рік, звітно-виборчі Збори – один раз на 5 років.
Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів первинної організації «Союзу», рішення Зборів приймається простою більшістю голосів.
Позачергові Збори можуть бути скликані за рішенням Голови первинної організації «Союзу» або на вимогу не менше 25-ти відсотків загального складу членів цієї первинної організації.

6.7.2. Компетенція Зборів:
—  утворюють місцеву первину організацію (осередок) «Союзу»;
—  приймають рішення за звітом Голови первинної організації;
—  обирають Голову первинної організації (осередку) та його Заступника;
— обирають члена Ради районної, міської організації (як правило, ним обирається Голова первинної організації);
—  визначають основні напрямки діяльності первинної організації;
— з метою виконання статутних завдань і цілей здійснюють необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;
— приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію місцевої первинної організації (осередку) «Союзу»; у випадку ліквідації обирають склад ліквідаційної комісії та приймають рішення про кошти та майно організації;
— розглядають інші питання діяльності місцевої первинної організації (осередку) «Союзу»;
—  у випадках порушення Головою первинної організації   положень Статуту «Союзу»,використання посадових повноважень в корисних цілях, прийняття рішень, що завдають шкоди організації, припиняє виконання Головою організації його повноважень до скликання позачергових Зборів. На період підготовки до  позачергових зборів обирають Тимчасово Виконуючого обов`язки Голови організації, який складає свої обов`язки відразу ж після відкриття першого засідання позачергових Зборів місцевої первинної організації (осередку) «Союзу».

6.7.3. Голова місцевої первинної організації (осередку) «Союзу»:
—  скликає і проводить засідання Зборів;
—  на підставі Статуту «Союзу», рішень Зборів первинної організації «Союзу» і керівних органів вищих організацій «Союзу», результатів громадсько-соціологічного аналізу розробляє першочергові завдання на певний період, організує їх виконання;
— підписує установчі документи створених Зборами госпрозрахункових установ та підприємств;
— здійснює зв`язок та координацію діяльності з органами місцевого самоврядування та адміністрацією;
—  подає клопотання про надання матеріальної або іншої допомоги членам «Союзу»;
—  веде первинний облік членів «Союзу» та збір членських внесків;
—  здійснює представництво інтересів членів місцевої первинної організації в усіх державних, адміністративних, громадських органах та організаціях відповідного рівня.

6.7.4. Голова первинної організації «Союзу» обирається на 5 років Зборами первинної організації «Союзу» шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів

6.8. Районна, міська організація (осередок) «Союзу» — організація «Союзу», до складу якої входять територіальні первинні організації (осередки).
Керівні органи:
—  Конференція або Збори;
—  Рада організації;
—  Голова районної, міської організації;
—  Ревізійна комісія.

6.8.1. Вищим органом районної, міської організації є Конференція або Збори, які скликаються Радою організації у разі необхідності, але не менше одного разу на рік, а звітно-виборча Конференція – один раз на п`ять років або на вимогу Ради обласного осередку «Союзу».
Норми представництва на Конференції або Зборах встановлює Рада місцевої районної, міської організації (осередку) «Союзу».
Конференція або Збори вважаються правомочними, якщо в їхній роботі беруть участь представники не менш ніж 50% первинних організацій – членів районної, міської організації «Союзу». Рішення Конференції або Зборів приймається більшістю голосів присутніх делегатів Конференції (учасників зборів).
Позачергова Конференція або Збори можуть бути скликані за рішенням Ради організації або на вимогу не менш ніж 25% організацій (осередків) «Союзу», які згуртовані у місцеву районну, міську організацію.

6.8.2. Компетенція Конференції або Зборів місцевої районної, міської організації (осередку) «Союзу»:
— створює місцеву районну, міську організацію (осередок) «Союзу»;
— приймає рішення по звіту Голови районної, міської організації;
— обирає Голову районної, міської організації «Союзу» – він же Голова Ради – терміном на п`ять років;
— затверджує членів Ради районної, міської організації «Союзу»;
— обирає члена Ради місцевої обласної організації «Союзу» (як правило, ним обирається Голова районної, міської організації);
— обирає членів Ревізійної комісії районної, міської організації «Союзу»;
— визначає основні напрямки діяльності та затверджує програму районної, міської організації «Союзу»;
— затверджує кошторис районної, міської організації «Союзу»;
— приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію районної, міської організації «Союзу», у випадку ліквідації – обирає склад ліквідаційної комісії та приймає рішення про кошти та майно організації.
Конференція або Збори мають право приймати до розгляду інші питання діяльності районної міської організації «Союзу».

6.8.3. Засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради або не менше ніж 25% її членів, але не рідше одного разу у квартал.
Засідання Ради вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів Ради, рішення приймається простою більшістю голосів.

6.8.4. Компетенція Ради місцевої районної, міської організації «Союзу»:
— координує і контролює діяльність усіх членів районної, міської організації з реалізації статутних завдань;
—  визначає повноваження Голови Ради;
—  затверджує плани і програми діяльності районної, міської організації;
—  ухвалює заяви, звернення, резолюції з актуальних питань;
— з метою виконання статутних завдань і цілей здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;
— у період між Конференціями або Зборами затверджує кошторис та порядок фінансування районної, міської організації «Союзу»;
— у випадках порушення Головою районної, міської організації (він же Голова Ради) положень Статуту «Союзу», використання посадових повноважень в корисних цілях, прийняття рішень, що завдають шкоди організації, припиняє виконання Головою організації (Ради) його повноважень до скликання позачергової Конференції або Зборів. На період підготовки до позачергової Конференції або Зборів Рада обирає Тимчасово Виконуючого обов`язки Голови організації (Ради), який складає свої обов`язки відразу ж після відкриття першого засідання позачергової Конференції або Зборів місцевої районної, міської організації (осередку) «Союзу».

6.8.5. Голова районної, міської організації підзвітний Конференції або Зборам організації та Раді районної, міської організації.

6.8.6. Голова районної, міської організації (він же Голова Ради районної, міської організації):
—  скликає і веде засідання Ради;
—  координує діяльність місцевих первинних осередків;
—  складає плани роботи та організує їхнє виконання;
—  підписує всі рішення Ради;
— підписує установчі документи створених Радою госпрозрахункових установ та організацій;
— представляє організацію на засіданнях Ради обласної організації «Союзу», в стосунках з державними установами, органами місцевого самоврядування.

6.9. Обласна організація (осередок) «Союзу»: організація, до складу якої входять міські, районні організації.
Керівні органи:
—  Конференція;
—  Рада обласної організації;
—  Голова обласної організації;
—  Правління;
—  Ревізійна комісія.

6.9.1. Вищим керівним органом обласної організації «Союзу» є Конференція, яка скликається не рідше одного разу на рік, а звітно-виборча Конференція – один раз на п`ять років.
Позачергова Конференція може бути скликана за рішенням Ради обласної організації, або на вимогу не менш ніж 25% організацій (осередків), які об’єднані в місцеву обласну організацію (осередок) «Союзу».

6.9.2. Конференція вважається правомочною, якщо на ній представлено не менше 50% організацій — членів місцевої обласної організації (осередку) «Союзу», а також присутні не менше половини обраних делегатів.
Рішення Конференції приймаються більшістю голосів присутніх делегатів.

6.9.3. Про скликання і порядок денний Конференції оголошується не пізніше ніжза два тижні до її відкриття. Норма представництва визначається Радою місцевої обласної організації «Союзу».

6.9.4. Компетенція Конференції обласної організації «Союзу»:

Конференція має право приймати до розгляду інші питання діяльності обласної організації «Союзу».

6.9.5. Засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради або не менше 25% членів Ради у разі необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал.

6.9.6. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Ради обласної організації «Союзу», рішення приймається простою більшістю голосів.

6.9.7. Рада обласної організації «Союзу» підзвітна й підконтрольна Конференції місцевої обласної організації (осередку) «Союзу».

6.9.8.Компетенція Ради обласної організації «Союзу»:

6.9.9. Вищою посадовою особою обласної організації «Союзу» є Голова місцевої обласної організації (осередку) «Союзу» (він же Голова Ради місцевої обласної організації). Він підзвітний Конференції та Раді обласної організації «Союзу». Він має постійний мандат делегата Конференції Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

6.9.10. Голова місцевої обласної організації (осередку) «Союзу»:

6.9.11. Правління обласної організації «Союзу» веде усю поточну роботу, пов`язану з виконанням статутних завдань і цілей обласної організації. Працює відповідно до Положення, затвердженого Радою обласної організації (осередку) «Союзу».

6.9.12. Ревізійна комісія обласної організації «Союзу» обирається Конференцією обласної організації «Союзу» у складі Голови, Заступника Голови і членів комісії на строк повноважень Ради обласної організації (осередку) і здійснює контроль фінансової діяльності обласної організації (осередку) «Союзу», а також обліку, зберігання, використання майна та інших матеріальних цінностей.

6.9.13. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна тільки Конференції обласної організації «Союзу».

6.9.14. Порядок роботи і права членів Ревізійної комісії обласної організації «Союзу» визначаються Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Конференцією обласної організації «Союзу».

6.9.15. Голова Ревізійної комісії бере участь у роботі Ради обласної організації «Союзу» з правом дорадчого голосу.

6.10. В «Союзі»  можуть бути відокремлені підрозділи, створені за професійною ознакою. Вони гуртують громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших атомних аварій та випробувань, які визнають Статут «Союзу». Вони приймаються до «Союзу» Центральною Радою «Союзу» на підставі поданою заяви. Зазначені відокремлені підрозділи реалізують свої права та обов’язки через своїх представників у керівних органах «Союзу», що регулюється окремим Положенням, затвердженим Центральною Радою «Союзу».

7. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ІНВАЛІДІВ  «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ». ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, КОМПЕТЕНЦІЯ І ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ

Керівні органи:
—  Конференція;
—  Центральна Рада;
—  Президія Центральної Ради;
—  Президент;
—  Віце-президенти;
—  Центральна ревізійна комісія;
—  Виконавчий Комітет.

7. 1. КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЮЗУ»

7.1.1. Конференція  скликається Центральною Радою «Союзу» не  рідше одного разу на три роки, а звітно-виборча   конференція скликається один раз на п’ять років. Позачергова (надзвичайна) Конференція може бути скликана Центральною Радою «Союзу» або на вимогу не менше ніж 25% від загальної кількості місцевих організацій (осередків) «Союзу»:
—  обласних організацій (осередків);
— республіканської організації АР Крим;
— міських організацій міст Києва та Севастополя.

7.1.2. Про скликання і порядок денний Конференції оголошується не пізніше ніж за два місяці до її відкриття. Норма представництва визначається Центральною Радою.

7.1.3. Конференція вважається правомочною, якщо на ній представлено не менше 50%  від загальної кількості місцевихорганізацій (осередків) «Союзу», а також не менше половини загального складу делегатів, обраних на конференціях місцевих осередків (відокремлених підрозділів).      
Рішення приймаються   більшістю  голосів присутніх делегатів.

7.1.4. Делегати на Конференцію обираються згідно з квотою, встановленою Центральною Радою.

7.1.5. Питання на розгляд Конференції вносяться Центральною Радою та  Президентом «Союзу».

7.1.6. Компетенція Конференції «Союзу»:
— приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію «Союзу»;
— у випадку ліквідації «Союзу» затверджує склад ліквідаційної комісії та приймає рішення щодо коштів та майна «Союзу»;
— затверджує Статут, вносить зміни та доповнення до Статуту;
— затверджує склад Центральної Ради «Союзу»;
— обирає на альтернативній основі Президента «Союзу» терміном на 5 років (він же Голова Центральної Ради «Союзу»);
— обирає склад Президії Центральної Ради «Союзу» та Віце-президентів;
— обирає склад Центральної Ревізійної комісії терміном на 5 років;
— приймає рішення за звітами Центральної Ради та Центральної Ревізійної комісії;
— затвержує кошторис та порядок формування спеціальних фондів;
— обговорює найважливіші проблеми діяльності «Союзу», визначає основні напрямки роботи та завдання «Союзу».

7.1.7. Конфереція має право приймати до розгляду інші питання діяльності «Союзу».
Порядок прийняття рішень визначається Конференцією.

7.2. ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

7.2.1. В період між конференціями вищим органом «Союзу» є Центральна Рада «Союзу».

7.2.2. Центральна Рада «Союзу» формується за принципом прямого і рівного представництва місцевих   осередків (обласних організацій, міських організацій міст Києва та Севастополя, організації Автономної республіки Крим), а також представництва відокремлених підрозділів, терміном на п’ять років.

7.2.3. Засідання Центральної Ради скликаються   Президентом «Союзу», або на вимогу не менше ніж 25%  членів Центральної Ради в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік.

7.2.4. Засідання Центральної Ради  вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Центральної Ради.
Рішення приймаються  більшістю голосів присутніх членів Центральної Ради.

7.2.5. Центральна Рада підзвітна і підконтрольна Конференції.

7.2.6. Інформація про Порядок денний та інші документи, що виносяться на розгляд Центральної Ради, як правило, доводиться Президентом «Союзу» до відома членів Центральної Ради не пізніше ніжза два тижні до дати її засідання.

7.2.7. Компетенція Центральної Ради «Союзу»:
— приймає рішення про фінансування програм «Союзу»;
— координує і контролює діяльність усіх членів «Союзу» з реалізації статутних завдань;
— затверджує за поданням Президента  повноваження віце-президентів «Союзу»;
— в інтервалах між Конференціями затверджує кошторис та порядок фінансування спеціальних фондів;
— заслуховує звіти та доповіді Президента, віце-президентів, інших керівних органів «Союзу»;
— затверджує плани і програми діяльності «Союзу»:
— ухвалює резолюції, заяви, звернення з актуальних питань;
— приймає до «Союзу» місцеві осередки (відокремлені підрозділи);
— приймає рішення про створення місцевих організацій (осередків) «Союзу» в Україні, а також про призначення представників «Союзу» в Україні та за її межами;
— приймає рішення щодо заключення угод про співпрацю з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, іншими громадськими об’єднаннями;
— у випадках порушення Президентом ”Союзу” Положень Статуту, використання посадових повногважень в корисних цілях, прийняття рішень, що завдають шкоди організації, припиняє виконання Президентом ”Союзу” його повноважень до скликання позачергової Конференції. На період підготовки до позачергової Конференції Центральна Рада обирає тимчасово виконуючого обов’язки Президента «Союзу», який складає свої обов’язки відразу ж після відкриття першого засідання позачергової Конференції «Союзу».

7. 3. ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

7.3.1. Президія Центральної Ради «Союзу» обирається Конференцією «Союзу» з членів Центральної Ради за поданням Президента «Союзу».
Президія є постійно діючим керівним органом «Союзу», користується всіма правами Центральної Ради, їй підконтрольна і підзвітна.
Рішення Президії підлягають обов’язковому подальшому затвердженню Центральною Радою.  

7.3.2. Президія скликається Президентом «Союзу», як правило, один раз на місяць.

7.3.3. Засідання Президії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 50% членів Президії.
Рішення приймається  більшістю голосів присутніх членів Президії.

7.3.4. Порядок роботи Президії визначається Положенням, яке затверджується Центральною Радою.

7. 4. ПРЕЗИДЕНТ

7.4.1. Вищою посадовою особою в «Союзі» є Президент «Союзу», який обирається Конференцією на строк його повноважень і виконує свої обов’язки до наступної звітно-виборчої Конференції.
Президент «Союзу» підзвітний Конференції, а між Конференціями – Центральній Раді.

7.4.2. Президент «Союзу» (він же Голова Центральної Ради «Союзу»):

— скликає засідання Центральної Ради та Президії, веде ці засідання, організує контроль виконання їх рішень;
— організує підготовку Конференції і питань, що виносяться на її розгляд;
— подає на розгляд Конференції пропозиції щодо кількісного та персонального складу Президії та віце-президентів «Союзу»;
— реалізує оперативне керівництво організаціями «Союзу», видає розпорядження та накази, які підлягають обов’язковому затвердженню Центральною Радою «Союзу»;
—  видає накази й розпорядження;
представляє «Союз» у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, трудовими колективами, громадянами, а також у міжнародних відносинах згідно з чинним законодавством;
— з метою виконання статутних завдань і цілей здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством, підписує установчі документи цих створюваних підприємств, установ та організацій;
— призначає Голову Виконавчого комітету «Союзу»;
— створює Виконавчий комітет «Союзу», встановлює структуру, штат і умови оплати праці його працівників;
— підписує всі рішення Центральної Ради;
— здійснює оперативне управління майном та коштами «Союзу».

7.5.  ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ «СОЮЗУ»

7.5.1. Повноваження віце-президентів затверджує Центральна Рада за поданням Президента «Союзу».

7. 6. ЦЕНТРАЛЬНА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ «СОЮЗУ»

7.6.1. Центральна Ревізійна комісія обирається у складі п’яти осіб: Голови, заступника Голови та члена комісії терміномна п`ять років і здійснює контроль організаційно-фінансової діяльності «Союзу», а також обліку, зберігання та використання майна та інших матеріальних цінностей, що належать «Союзу».

7.6.2. Центральна Ревізійна комісія підзвітна у своїй діяльності тільки Конференції «Союзу», компетенція Ревізійних комісій місцевих організацій (осередків) «Союзу» розповсюджується тільки на ті організації (осередки), що обирали ці Ревізійні комісії.

7.6.3. Порядок роботи і права Центральної Ревізійної комісії «Союзу» визначається Положенням про Ревізійну комісію «Союзу», яке затверджується Конференцією «Союзу».

7.6.4. Голова Центральної Ревізійної комісії бере участь у роботі Центральної Ради з правом дорадчого голосу.

7.6.5. Для проведення ревізій Центральна Ревізійна комісія може  залучати тимчасово на договірній основі необхідних фахівців.

7.7.  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ «СОЮЗУ»

7.7.1. Веде всю поточну роботу, пов`язану з виконанням статутних завдань і цілей «Союзу».

7.7.2. Голова Виконкому призначається на посаду та звільняється за наказом  Президента «Союзу».

7.7.3. Повноваження Виконавчого комітету і його Голови визначаються Положенням, затвердженим Президентом «Союзу».

7.7.4. Голова Виконавчого комітету бере участь в роботі Центральної Ради з правом дорадчого голосу.

8. МАЙНО ТА КОШТИ «СОЮЗУ».

8.1. «Союз» має право мати у власності:
—  будівлі, споруди, житловий фонд;
—  обладнання, інвентар;
— майно спортивного, культурно-просвітницького та оздоровчого призначення;
—  інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом «Союзу».
Власність «Союзу» охороняється законом.

8.2. Кошти «Союзу» складаються з:
—  вступних та членських внесків членів «Союзу»;
— добровільних перерахувань державних, кооперативних та інших підприємств, громадських організацій, громадян України і інших держав;
—  коштів, заповіданих, подарованих або пожертвуваних «Союзу».

8.3. Кошти «Союзу» витрачаються на:
— реалізацію статутних завдань, надання матеріальної, медичної та іншої соціальної допомоги членам «Союзу», а також громадянам, що постраждали від аварій на атомних об`єктах або в інших випадках дії іонізуючих випромінювань;
—  будівництво об`єктів соціально-побутового, медичного, культурного і службового призначення, санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих оздоровчих центрів, стадіонів, спортмайданчиків, житла і т.п.;
—  заходи з охорони й оздоровлення природного середовища;
—  оплату праці штатних працівників та залучених фахівців;
—  організаційно-господарські та інші потреби «Союзу»;
—  фінансування цільових програм «Союзу»;
—  матеріальні заохочення найбільш активних членів «Союзу».

8.4. Право розпорядження коштами та майном «Союзу» належить Президенту.

8.5. Фонд і розміри заробітної плати працівників штатного апарату «Союзу» визначаються відповідними Радами.

8.6. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів “Союзу”, працівників (крім оплати їхньої праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.7. Доходи (прибутки) «Союзу» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, визначених її установчими документами,

9. ПРАВОВИЙ СТАТУС «СОЮЗУ»

9.1. «Союз» є юридичною особою, має самостійний баланс і свої рахунки в банках, печатки, штампи, бланки, символіку та іншу необхідну атрибутику, зразки якої затверджуються Центральною Радою; символіка реєструється у встановленому порядку.

9.2. «Союз», створені ним установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції.
9.3. «Союз» має право від свого імені укладати угоди, отримувати майнові й особисті немайнові права і нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражі і Третейському суді.
9.4. «Союз»  не несе відповідальності за своїми зобов’язаннями майном, що належить «Союзу», а також не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени «Союзу»  не несуть відповідальності за зобов’язаннями «Союзу».

10.  СИМВОЛИ «СОЮЗУ»

10.1. «Союз»  має свій прапор, емблеми, вимпели та іншу символіку, затверджену Конференцією. Прапор та вимпели підлягають державній реєстрації у встановленому порядку. Символи «Союзу»  не повинні містити елементів державної символіки України.

11. НАГОРОДИ І ЗАСОБИ ЗАОХОЧЕННЯ “СОЮЗУ”

11.1. За заслуги у розвитку Чорнобильського руху, активну участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, надання допомоги постраждалим, Президія Центральної Ради «Союзу» нагороджує:

Порядок нагородження визначається і затверджується Центральною Радою.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «СОЮЗУ»

12.1. Діяльність «Союзу» може бути припинена шляхом реорганізації (злиття, об`єднання, розподілу) або ліквідації.

12.2. Реорганізація «Союзу» може бути здійснена за рішенням Конференції.

12.3. Ліквідація «Союзу» здійснюється за рішенням Конференції або на підставі рішення суду.

12.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи «Союзу» передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету держави.

13. ЮРИДИЧНА АДРЕСА «СОЮЗУ»

13.1. Президент, Центральна Рада і Виконавчий Комітет «Союзу» розміщуються за адресою:
04053, м. Київ, вул. В.Винниченка, 3.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ «СОЮЗУ»

14.1.  Зміни та доповнення до Статуту «Союзу» вносяться рішенням Конференції «Союзу».

Источник:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.