ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону №10217 від 11.04.2019

Опубликовано: 12 Апрель, 2019

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України
В. ГРОЙСМАН
“ ” 2019 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) такі зміни:

1) доповнити Закон статтею 2 такого змісту:

“Стаття 2. Категорії зон радіоактивного забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій

Категорії зон радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій визначено Законом України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.”;

2) частину п’яту статті 4 викласти в такій редакції:

“Право на самостійне переселення (до створення умов для відселення) мають громадяни, які проживають у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення.”;

3) друге речення частини четвертої статті 14 після слів “цих категорій” доповнити словами “та видачі відповідних посвідчень”;

4) статтю 19 викласти в такій редакції:

“Стаття 19. Надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї

Компенсації та пільги, встановлені в цьому розділі, стосуються всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, відповідно до встановлених категорій.”;

5) у частині першій статті 20:

у пункті 1 слово “ліків” замінити словами “лікарських засобів”;

у пункті 17 слова “дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості” замінити словами “закладах дошкільної освіти”;

у пункті 22 слова і цифри “строком 14 робочих” замінити словами і цифрами “тривалістю 16 календарних”;

6) пункт 3 частини першої статті 22 викласти в такій редакції:

“3) щорічне надання одному з батьків дітей до досягнення ними повноліття відпустки тривалістю до 16 календарних днів без збереження заробітної плати за умови проживання на територіях зон радіоактивного забруднення;”;

7) пункт 4 статті 27 викласти в такій редакції:

“4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років до 1 січня 2015 року в зоні посиленого радіоекологічного контролю.

Зона посиленого радіоекологічного контролю — зона, яка до 1 січня 2015 року визначалася як територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із щільністю забруднення ґрунту ізотопами цезію понад доаварійний рівень — від 1 до 5 Кі/км2, або стронцію — від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію — від 0,005 до 0,01 Кі/км2 за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів перевищує 0,5 мЗв (0,05 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;”;

8) у статті 30:

абзац перший пункту 10 частини першої викласти в такій редакції:

“10) надання жінкам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, 3, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, із збереженням повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи;”;

у частині третій:

у пункті 2 слова “дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості” замінити словами “закладах дошкільної освіти”;

у пункті 3 слова і цифри “строком на 14 робочих” замінити словами і цифрами “тривалістю 16 календарних”;

9) абзац четвертий частини першої статті 47 виключити;

10) абзац перший пункту 4 статті 65 викласти в такій редакції:

“4. Видача посвідчень проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданнями районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування за місцем проживання особи.”;

11) у тексті Закону слово “неповнолітні” в усіх відмінках виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова
Верховної Ради України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України
„Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Мета: приведення норм Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі –Закон) у відповідність до норм чинного законодавства та врегулювання питання щодо видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за місцем проживання (реєстрації) особи.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”розроблено Мінсоцполітики за власною ініціативою.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність внесення змін до Закону виникла у зв’язку з неузгодженістю його норм з іншими законодавчими актами, а саме: Сімейним кодексом України, законами України „Про дошкільну освіту”, „Про відпустки”, „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

3. Суть проекту акта

Проектом акта пропонується внести зміни та доповнення доЗакону, зокрема:

доповнити посиланням на Закон України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” з метою визначення категорійзон радіоактивного забруднення;

уточнитиправовий статус дитини відповідно до норм Сімейного кодексу України;

привести термінологію щодо визначення закладів освітиу відповідністьдо норм Закону України „Продошкільну освіту”;

визначититривалість відпустки постраждалим громадянам у календарних дняхвідповідно до Закону України „Про відпустки”;

врегулювати питання видачі посвідчень постраждалим громадянам.

4. Правові аспекти

Нормативними актами у цій сфері правового регулювання єСімейний кодекс України, закони України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Продошкільну освіту”, „Про відпустки”, „Про правовий режим території,що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Реалізація акта за предметом правового регулюванняне впливатиме на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання і держави, на ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

6-1. Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не стосується державного планування заходів, які матимуть наслідки для довкілля та здоров’я населення, і не потребує проведеннястратегічної екологічної оцінки.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта впливатиме на інтереси громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект акта стосується соціально-трудовоїсфери тапогоджено без зауваженьСпільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та

Конфедерацією роботодавців України.Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні своєї позиції не висловив.

Проект актастосується прав осіб з інвалідністю та погодженобез зауважень Всеукраїнською громадською організацією інвалідів „Союз Чорнобиль України”.

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, розвитку адміністративно-територіальних одиниць, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики для громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі,Міністерством фінансів, Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством екології та природних ресурсів; із зауваженнями, які враховано, – Міністерством юстиції.

10. Правова експертиза

За результатами проведення правової експертизи проекту акта Міністерством юстиції надано висновок із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки.

Разом з тим Мін’юстом висловлено застереження стосовно недопустимості заміни слова „неповнолітніх” на слово „малолітніх”у пункті 3 частини першої статті 22 Закону, якою унормовано надання відпустки для батьків, оскільки статтею 2 Сімейного кодексу України визначено, що малолітньою вважається дитина до 14 років, неповнолітньою – віком14–18 років.

З урахуванням цього та з метою недопущення звуження прав батьків Мін’юст вважає, що зазначене положення має поширюватись на всіх дітей до 18 років.

Це застереження враховано.

ВодночасМін’юстом зауважено щодо необхідності погодження проекту акта з уповноваженимипредставниками всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.
Це застереження враховано. Проект акта було надіслано на погодженнядоСпільного представницькогооргану репрезентативних всеукраїнських об’єднаньпрофспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні та Конфедерації роботодавців України(лист від 14.02.2019 № 3192/0/2-19/29).

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, пов’язаних із ризиками вчинення корупційних правопорушень, і не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта дасть змогу привести норми Закону у відповідність до норм чинного законодавства та сприятиме врегулюванню суперечностей у системі соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Міністрсоціальної
політики України Андрій Рева
____ ___________ 2019р.

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації Закону України „Про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проекту акта

Проектом акта пропонується приведення норм Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у відповідність до норм чинного законодавства, а саме: Сімейного кодексу України, законів України „Про дошкільну освіту”, „Про відпустки”, „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

 

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення

(чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року) середньостроко-

вий вплив (більше року)

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї Отримання пільг, передбачених Законом позитивний   позитивний Врегульовано суперечності у системі соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

 

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

 

Стаття 1. Мета та основні завдання Закону

Закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

 

 

 

 

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

Стаття 1. Мета та основні завдання Закону

Закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

Категорії зон радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій визначено Законом України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення   умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

Стаття 4. Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення

Право на самостійне переселення (до створення умов для відселення) мають громадяни, які проживають у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, а також сім’ї, які проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, у складі яких є вагітні жінки або діти до 18 років, за умови, що вони за медичними показниками, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, проживати в цій зоні не можуть, або у разі перевищення індивідуальної ефективної еквівалентної дози опромінення людини понад 70 мЗв (7 бер) за життя.

Стаття 4. Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення

Право на самостійне переселення (до створення умов для відселення) мають громадяни, які проживають у зонахбезумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення.

 

Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать:

Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать неповнолітні діти, зазначені у статті 27 цього Закону. Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу в передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття – за їх бажанням відповідно з часу одруження або влаштування на роботу) визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених частиною першою цієї статті, а щодо потерпілих, зазначених у пункті 6 частини першої цієї статті, визначення категорії провадиться відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього Закону.

Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать:

…Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать діти, зазначені у статті 27 цього Закону. Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу в передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття – за їх бажанням відповідно з часу одруження або влаштування на роботу) визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених частиною першою цієї статті, а щодо потерпілих, зазначених у пункті 6 частини першої цієї статті, визначення категорії провадиться відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього Закону.

Стаття 12. Встановлення причинного зв’язку між захворюванням, пов’язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою.

Неповнолітнім дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, в разі захворювання причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи встановлюється відповідно до частини першої цієї статті.

Стаття 12. Встановлення причинного зв’язку між захворюванням, пов’язаним з Чорнобильською катастрофою, частковою або повною втратою працездатності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і Чорнобильською катастрофою.

Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, в разі захворювання причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи встановлюється відповідно до частини першої цієї статті.

Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсаційГромадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, належать до категорії 1, або 2, або 3. Порядок визначення цих категорій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для встановлення пільг і компенсаційГромадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, належать до категорії 1, або 2, або 3. Порядок визначення цих категорій та видачі відповідних посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиКомпенсації та пільги, встановлені в даному розділі, стосуються всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до встановлених категорій. Стаття 19. Надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброїКомпенсації та пільги, встановлені в цьому розділі, стосуються всіх громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї відповідно до встановлених категорій.
Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів; …11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою – особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

…17) позачергове обов’язкове забезпечення їх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;…22) використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік;…31) оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, нараховується за їх бажанням з середнього фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження двома тарифними ставками або посадовими окладами.У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок загального захворювання.Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:1) безплатне придбання лікарських засобів за рецептами лікарів;…

11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг електрозв’язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік), діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою – особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

…17) позачергове обов’язкове забезпечення їх дітей місцями у закладах дошкільної освіти;…22) використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 16 календарних днів на рік;

31) оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, нараховується за їх бажанням з середнього фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження двома тарифними ставками або посадовими окладами.У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок загального захворювання.Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються на дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:…9) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

9) безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2, за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на дітей померлих громадян, віднесених до категорії 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які маютьнеповнолітніх дітей і проживають на територіях зон  радіоактивного забруднення;

15) звільнення від плати за землю.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з  Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

3) щорічне надання одному з батьків дітей до досягнення ними повноліття відпустки тривалістюдо 16 календарних днів без збереження заробітної плати за умови проживання на територіях зон радіоактивного забруднення;

15) звільнення від плати за землю.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а такожопікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофиДо дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:…4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;

Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофиДо дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать діти, які:…4) проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років до 01 січня 2015 року в зоні посиленого радіоекологічного контролю*; _____________________*Примітка. Зона посиленого радіоекологічного   контролю – це зона, яка до 01 січня 2015 року визначалась як територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зі щільністю забруднення ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію – від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або стронцію – від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або   плутонію – від 0,005 до 0,01 Кі/км2 за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів перевищує 0,5 мЗв (0,05 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період.
Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: …10) надання жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустки по вагітності і родах тривалістю 90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після родів, яка обчислюється сумарно і надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до родів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.

Вагітні жінки забезпечуються додатковим харчуванням за нормами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

…Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги: …2) позачергове обов’язкове забезпечення місцями у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, а також отримання одним із батьків або особою, яка їх замінює, додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком на 14 робочих днів на рік; …

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: …10) надання жінкам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1, 2, 3, відпустки по вагітності і пологах тривалістю 90 календарних днів до пологів і 90 календарних днів після пологів, яка обчислюється сумарно і надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів, з оплатою в розмірі повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи;

 

 

 

…Дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, надаються компенсації та пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 частини першої цієї статті, а також надаються такі компенсації та пільги: …2) позачергове обов’язкове забезпечення місцями у закладах дошкільної освіти;

3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, а також отримання одним із батьків або особою, яка їх замінює, додаткової відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 16 календарнихднів на рік;

Стаття 47. Щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення

Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу:

– у зонігарантованогодобровільноговідселення– 37 календарнихднів. Загальнатривалістьвідпустки не повинна перевищувати 49 календарнихднів;

у зоні посиленого радіоекологічного контролю –                           30 календарних днів. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 42 календарних днів.

Зазначенівідпусткинадаються без урахуваннядодатковоївідпустки, передбаченоїзаконодавствомУкраїни.

Стаття 47. Щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення

Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка тривалістю пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу:

– у зонігарантованогодобровільноговідселення– 37 календарнихднів. Загальнатривалістьвідпустки не повинна перевищувати 49 календарнихднів.

Зазначенівідпусткинадаються без урахуваннядодатковоївідпустки, передбаченоїзаконодавствомУкраїни.

 

 

 

Стаття 65. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4. Видача посвідчень провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій.

 

Стаття 65. Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4. Видача посвідчень проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за поданнями районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування за місцем проживання особи.

 

Міністр соціальної політики України                                                                                                Андрій Рева

____  ___________ 2019р.

 

Источник:

 

2 комментария на «“Проект Закону №10217 від 11.04.2019”»

  1. Вайсман не выполнил Указ Президента
    «О восстановлении наших льгот и повышении пенсий.» Также не выполняется Решение КСУ. «Ганьба тобі вайсман і твоїм підлабузникам!!!» Надія тіки на Нову Владу! Лііквідатор.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.