ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ “СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ УКРАИНЫ”Харьковская общественная организация «Чернобылец Харьковщины»

26 апреля 1986 года

На четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики...

Последствия

Уже прошло 33 года, со дня аварии на ЧАЭС, но до сих пор мы видим её последствия...

На Харьковщине

По состоянию на 01.01.2020 года - 20 212 пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС

10 248 ликвидаторов

Участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 10 248, в т.ч. инвалидов 5227 чел.

5 285 потерпевших

Потерпевших от Чернобыльской катастрофы 5285, в т.ч. 942 инвалида

164 человека

164 участников других ядерных испытаний, в т.ч. 51 инвалидов

1 946 вдов

1946 вдов, умерших чернобыльцев, смерть которых связана с последствиями аварии на ЧАЭС

2 569 детей

Пострадало 2569 детей, в т.ч. 5 из них инвалидов

Помним, скорбим

С 1986 года на Харьковщине умерло более 10 тысяч человек...

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) № 6292 від 05.04.2017

Опубликовано: 6 Апрель, 2017

Проект
вноситься народними депутатами України
О.М. Біловолом
В.Ю. Хомутинніком
О.І. Кулінічем
А.Ф. Шипком
В.О. Гуляєвим
В.М. Остапчуком
А.О. Ільюком
Д.В. Святашем
Є.Б. Гєллєром
В.М. Кацубою

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, із наступними змінами) такі зміни:

1. Частину другу статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

«недопущення порушення конституційних та звуження існуючих прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;».

У зв’язку з цим абзаци два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім відповідно вважати абзацами третім, четвертим, п’ятим, шостим, сьомим, восьмим, дев’ятим.

2. У частині третій статті 4 слово «дальше» замінити на слово «подальше».

3. У назві, частинах першій-третій статті 15 слово «визначення» замінити словами «надання особам».

4. У частині 4 статті 16:

1) після слів «повідомляється громадянам» доповнити словами «інформація про яких включена до Державного реєстру України»;

2) слово «їх» виключити;

3) після слів «роботи осіб» доповнити словами «відомості стосовно яких містяться в Державному реєстрі України».

5. У частині першій статті 20:

1) пункт 5 після слова «користування» доповнити словами «за їх бажанням»;

2) пункт 11 після слова «вартості» доповнити словами «скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового»;

3) пункт 14 після слів «у сфері охорони здоров’я» доповнити словами «але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму на одну особу на місяць».

6. У частині першій статті 21:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) позачергове щорічне безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержанні за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі.

Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік;»;

2) пункт 6 після слів «у сфері охорони здоров’я» доповнити словами «але не менше ніж 25 % прожиткового мінімуму на одну особу на місяць».

7. Пункт 14 частини першої статті 22 після слова «вартості» доповнити словами «скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового».

8. У частині першій статті 27 слово «діти» замінити словом «особи».

9. Абзац третій пункту 8 частини третьої статті 30 після слова «вартості» доповнити словами «скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового».

10. У статті 32:

1) у частині першій слова «в особисту» замінити словами «у приватну»;

2) у абзаці першому частини третьої слово «особистої» замінити словом «приватної».

11. У пункті «а» частини першої статті 49 виключити слово «державної».

12. Статтю 50 після слів «встановлених Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «яка не може бути нижчою 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».

13. Статтю 51 після слів «встановлених Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».

14. Частину першу статті 52 після слів «встановлених Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «яка не може бути нижчою 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».

15. У статті 54:

1) у назві статті виключити слово «Державна»;

2) доповнити частиною третьою наступного змісту:

«У всіх випадках розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

по І групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по ІІ групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по ІІІ групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком».

У зв’язку з цим частину третю відповідно вважати частиною четвертою;

3) У частині третій слова «та мінімальні розміри» виключити.

16. Статтю 58 виключити.

17. У статті 61 слова «законами про оподаткуванню» замінити словами «Податковим кодексом України».

18. У статті 64 слово «утаюванні» замінити словом «приховуванні».

19. Частину третю статті 67 виключити.

20. Статтю 70 після слова «своїх» доповнити словом «неповнолітніх».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 2 пункту 17, який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Тимчасово, до 1 січня 2018 року, пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по II групі інвалідності – 7 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 2 мінімальних пенсій за віком.

3. Кабінету Міністрів України, протягом місяця з моменту набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України    А. В. Парубій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зумовлено тим, що чинна на сьогодні система соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, є не ефективною та потребує докорінної реформи.

Так, починаючи з 1991 року, коли було ухвалено базовий Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», було прийнято майже 50 окремих законодавчих актів, якими вносилися до нього зміни і доповнення.

При цьому, окремі законодавчі ініціативи звужували законні права чорнобильців: зменшували розміри пенсій, обмежували соціальні пільги та компенсації.

Для прикладу, пунктом 4 Закону України від 28.12.2014 №76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» внесено зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме:

— ліквідовано поняття зона посиленого радіоекологічного контролю;

— відмінено пільги особам віднесеним до 2 категорії постраждалих в частині забезпечення їх санаторно-курортними путівками;

— відмінено пільги особам віднесеним до 3 категорії постраждалих в частині забезпечення санаторно-курортними путівками;

— відмінено пільги дітям постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи в частині забезпечення санаторно-курортними путівками;

— відмінено виплату компенсації на постраждалих дітей, які перебувають, або не перебувають в обліковому складі дошкільних навчальних закладів та на дітей шкільного віку;

— виплату компенсацій та пенсій встановлених Законом передбачено здійснювати в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України.

Напередодні 30-их роковин Чорнобильської катастрофи, 17 березня 2016 року Верховна Рада України ухвалила законопроект № 2093 «Про внесення змін до закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (щодо соціального захисту постраждалих осіб)», яким передбачалося повернення чорнобильцям низки пільг, відновлення категорії зон радіоактивного забруднення.

Однак, на ухвалений Верховною Радою України законопроект Президентом України 06.04.2016 було накладено вето, що стало повною несподіванкою для чорнобильців.

Зокрема, Президентом України зверталась увага на те, що законодавча ініціатива Верховної Ради України «суттєво розширює коло осіб, яким надаватимуться пільги та компенсації як постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема, відновлюється надання пільг та компенсацій громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається надання відповідних пільг та компенсацій членам сім’ї померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, незалежно від наявності причинного зв’язку його смерті з Чорнобильською катастрофою, також відновлюється неефективний та застарілий механізм надання соціальних пільг для усіх категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Поряд з тим, на думку експертів, майже усі задекларовані Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» права та пільги проіснували лише на папері, адже за двадцять п’ять років дії закону вони жoднoгo рaзу нe фінaнсувaлися у пoвнoму обсязі.

Варто також взяти до уваги той факт, що за висновками експертів Green Peace і міжнародної організації «Лікарі проти ядерної війни» в результаті аварії на Чорнобильській АЕС лише серед ліквідаторів померли десятки тисяч чоловік, в Європі зафіксовано 10000 випадків вроджених патологій у новонароджених, 10000 випадків раку щитоподібної залози і очікується ще 50 тисяч. За даними організації Союз «Чорнобиль», із 600000 ліквідаторів 10% померло і 165000 стали інвалідами. При цьому, число постраждалих від Чорнобильської аварії можна визначити лише приблизно.

Протягом останніх 25 років стан здоров’я постраждалих українців швидко погіршувався. Зокрема, за даними Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук (НАМН) України, стан здоров’я населення, яке постраждало, в післяаварійний період, значно погіршився. За рахунок розвитку непухлинних хвороб кількість здорових осіб серед учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зменшилася з 67,6% в 1988 році до менш ніж 3% на теперішній час, серед евакуйованих у дорослому віці, відповідно, — з 67,7% до менш ніж 18%. Частка учасників ліквідації наслідків аварії з хронічними захворюваннями збільшилася з 12,8% до більше 83%, евакуйованих — з 31,5% до більше 80%.

Особливу стурбованість викликає тенденція щодо зростання кількості пухлинних хвороб серед українців, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Так, на сьогодні у дорослих громадян частота раку щитоподібної залози перевищує середні показники в Україні: у ліквідаторів — у 4,8 рази, в евакуйованих з 30-кілометрової зони — у 4,1 рази, у мешканців радіоактивно забруднених територій — в 1,3 рази. Загалом кількість випадків раку щитоподібної залози в 33 рази перевищує дочорнобильський щорічний рівень. Серед жінок, які у 1986–1987 рр. брали участь у роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, рівень захворюваності на рак молочної залози в 1,6 рази вищий, ніж середній по країні.

Загалом, відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є вкрай важливим заходом та стосуватиметься майже 1,9 мільйона осіб, які віднесені до категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У відповідності до статті 50 Конституції України кожен громадянин має право на безпечне для життя і здоров‘я довкілля, а також на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Саме тому Держава зобов’язана забезпечити відшкодування та компенсацію усіх втрат громадян, пов‘язаних зі шкодою, завданою наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

2. Цілі і завдання прийняття акту

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» підготовлено з метою відновлення справедливих державних соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Практична реалізація законодавчої ініціативи дозволить підвищити рівень державної соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сприятиме покращенню умов життя та забезпечить доступність належного рівня оздоровлення вказаної категорії громадян.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачає ряд комплексних змін до діючої редакції вказаного закону, у тому числі пропонується для:

1) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеним до категорії 1 (стосуватиметься 59378 учасників ліквідації наслідків аварії та 49152 потерпілих громадян (інвалідів)):

— надати права самостійно визначати поліклініку, до якої вони прикріплюються для медичного обслуговування;

— розширити (доповнити) перелік видів палива, яке використовується для опалення будинків, що не мають центрального опалення, та 50 відсотків вартості якого відшкодовується державою: це скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо;

— запровадити мінімально гарантований розмір компенсації вартості продуктів харчування, який не може бути менший ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

— запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не може бути нижчою 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

2) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеним до категорії 2 (стосуватиметься 118731 учасників ліквідації наслідків аварії та 55477 потерпілих громадян):

— гарантувати позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками чи надання, за їх бажанням, грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні;

— надати право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку та, за бажанням громадян, право здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі;

— запровадити мінімально гарантований розмір компенсації вартості продуктів харчування, який не може бути менший ніж 25 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

— запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

3) громадян, які постраждали які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеним до категорії 3, а також сімей з потерпілими дітьми-інвалідами (стосуватиметься 32138 учасників ліквідації наслідків аварії та 405019 потерпілих громадян):

— розширити (доповнити) перелік видів палива, яке використовується для опалення будинків, що не мають центрального опалення, та 50 відсотків вартості якого відшкодовується державою: це скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо;

— запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

4) громадян, які постраждали які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесеним до категорії 4 (стосуватиметься 821458 потерпілих громадян) — запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

5) сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (стосуватиметься 35672 громадян) — запровадити мінімально гарантований розмір щомісячної компенсації у разі втрати годувальника (на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні), яка не може бути нижчою 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законопроектом також запроваджується мінімально гарантований розмір пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

по І групі інвалідності (2030 учасників ліквідації наслідків аварії та 2700 потерпілих громадян) – 10 мінімальних пенсій за віком (станом на 01.03.2017 розмір пенсії складає не менш ніж 12470 грн.);

по ІІ групі інвалідності (34277 учасників ліквідації наслідків аварії та 25892 потерпілих громадян) – 8 мінімальних пенсій за віком (станом на 01.03.2017 розмір пенсії складає не менш ніж 9976 грн.);

по ІІІ групі інвалідності (23071 учасників ліквідації наслідків аварії та 20560 потерпілих громадян) – 6 мінімальних пенсій за віком (станом на 01.03.2017 розмір пенсії складає не менш ніж 7482 грн.);

дітям-інвалідам (н/д) – 3 мінімальних пенсій за віком (станом на 01.03.2017 розмір пенсії складає не менш ніж 3741 грн.).

У зв’язку з цим, законопроектом виключається окрема норма статті 67 діючої редакції закону, якою встановлено обмеження на максимальний розмір пенсії для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та не може перевищувати 10740 гривень. Таким чином, пропонується пенсії пенсіонерам чорнобильцям виплачувати в повному розмірі.

Окрім того, законопроект передбачає виключання статті 58 діючої редакції закону, за якою працюючим особам (пенсіонерам), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсія виплачується у розмірі 85 відсотків призначеного розміру. Таким чином, працюючим пенсіонерам чорнобильцям пенсії пропонується виплачувати в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Окрім того, запроваджується норма, за якою «недопущення порушення конституційних та звуження існуючих прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» буде законодавчо закріплюватися як основна складова державної політики в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Також, законопроект доповнюється новою нормою, яка передбачає, що відповідальність за виконання обов’язку держави перед громадянами за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи, несуть відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування.

При цьому, передбачається що розмір щорічної грошової допомоги а також щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

4. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

— Конституція України;

— Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

— Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

 На момент внесення прийняття цього проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

Реалізація даного законопроекту з 1 січня 2018 року щорічно потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України, за оцінкою у розмірах базових соціальних показників 2017 року, загальним обсягом близько 3942,7 млн. гривень.

У разі прийняття законопроекту, конкретний обсяг видатків державного бюджету визначатиметься Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

6. Прогноз результатів

Прийняття Закону України про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дозволить усунути грубе порушення вимог статті 50 Конституції України щодо забезпечення відшкодування та компенсацію усіх втрат громадян, пов‘язаних зі шкодою, завданою наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.

Окрім того, практична реалізація законодавчої ініціативи дозволить підвищити рівень державної соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сприятиме покращенню умов життя та забезпечить доступність належного рівня оздоровлення вказаної категорії громадян.

Народні депутати України  

 О.М. Біловол                                                     
В.Ю. Хомутиннік
О.І. Кулініч
А.Ф. Шипко
В.О. Гуляєв
В.М. Остапчук
А.О. Ільюк
Д.В. Святаш
Є.Б. Гєллєр
В.М. Кацуба

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(щодо удосконалення окремих положень та відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст (положення) законодавчих актів України

з урахуванням запропонованих змін

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Стаття 1. Мета та основні завдання Закону

Закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

абзац відсутній

 

 

 

пріоритету життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності держави за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

комплексного розв’язання завдань охорони здоров’я, соціальної політики і використання забруднених територій на основі державних цільових програм з цих питань та урахування інших напрямів економічної та соціальної політики, досягнень в галузі науки та охорони навколишнього середовища;

соціального захисту людей, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

використання економічних методів поліпшення життя шляхом проведення політики пільгового оподаткування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об’єднань;

здійснення заходів щодо професійної переорієнтації та підвищення кваліфікації постраждалого населення;

забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення, а також співробітництва і проведення консультацій між державними органами і постраждалими (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з соціального захисту на місцевому та державному рівнях;

міжнародного співробітництва в галузях охорони здоров’я, соціального захисту, охорони праці, використання світового досвіду організації роботи з цих питань.

Стаття 1. Мета та основні завдання Закону

Закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв’язання пов’язаних з нею проблем медичного і соціального характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території; громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

Державна політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях базується на принципах:

недопущення порушення конституційних та звуження існуючих прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пріоритету життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності держави за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

комплексного розв’язання завдань охорони здоров’я, соціальної політики і використання забруднених територій на основі державних цільових програм з цих питань та урахування інших напрямів економічної та соціальної політики, досягнень в галузі науки та охорони навколишнього середовища;

соціального захисту людей, повного відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

використання економічних методів поліпшення життя шляхом проведення політики пільгового оподаткування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх об’єднань;

здійснення заходів щодо професійної переорієнтації та підвищення кваліфікації постраждалого населення;

забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми соціального захисту постраждалого населення, а також співробітництва і проведення консультацій між державними органами і постраждалими (їх представниками), між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з соціального захисту на місцевому та державному рівнях;

міжнародного співробітництва в галузях охорони здоров’я, соціального захисту, охорони праці, використання світового досвіду організації роботи з цих питань.

Стаття 4. Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення

Кожен громадянин, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, має право на підставі наданої йому об’єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення і можливі їх наслідки для здоров’я самостійно приймати рішення про дальше проживання на цій території чи відселення.

Стаття 4. Підстави для відселення та право на самостійне переселення громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення

Кожен громадянин, який проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, має право на підставі наданої йому об’єктивної інформації про радіаційну обстановку, дози опромінення і можливі їх наслідки для здоров’я самостійно приймати рішення про подальше проживання на цій території чи відселення.

Стаття 15. Підстави для визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Підставами для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

Підставою для визначення статусу евакуйованих із зони відчуження, відселених і тих, які самостійно переселилися, відповідно до статті 4 є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення.

Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на цих територіях.

….

Стаття 15. Підстави для надання особам статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Підставами для надання особам статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.

Підставою для надання особам статусу евакуйованих із зони відчуження, відселених і тих, які самостійно переселилися, відповідно до статті 4 є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення.

Підставою для надання особам статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про період проживання, роботи на цих територіях.

Стаття 16. Організація єдиного державного обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Реєстраційний номер у Державному реєстрі України повідомляється громадянам, а також лікувальним закладам за місцем їх проживання або роботи.

 

Стаття 16. Організація єдиного державного обліку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Реєстраційний номер у Державному реєстрі України повідомляється громадянам, інформація про яких включена до Державного реєстру України, а також лікувальним закладам за місцем проживання або роботи осіб, відомості стосовно яких містяться в Державному реєстрі України.

 

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

5) користування при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

11) …. Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.

….

 

14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

Стаття 20. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

5) користування, за їх бажанням, при виході на пенсію та зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

11) ….Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.

….

14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу на місяць;

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

Пункт відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

 

 

 

…..

Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2

Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

2) позачергове щорічне безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержанні за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні; 

право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні заклади незалежно від форми власності зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.

Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

….

6) забезпечення продуктами харчування за фізіологічними нормами з обов’язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, але не менше ніж 25 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу на місяць;

….

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

…..

 

14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення;

….

Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 3

Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

…..

14) відшкодування 50 процентів вартості скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення;

….

Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які:

Стаття 27. Визначення дітей, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи

До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні особи, які:

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

8) Сім’ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;

….

Стаття 30. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам

Потерпілим дітям, зазначеним у пунктах 1-6 статті 27 цього Закону, та їх батькам надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

….

8) Сім’ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;

….

Стаття 32. Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються), жилими приміщеннями

1.Громадяни, які евакуйовані або відселені (відселяються), безплатно забезпечуються жилими приміщеннями, як правило, у спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, які передаються їм в особисту власність.

….

3. Для забезпечення житлом сімей, які відселяються або самостійно переселяються відповідно до статті 4 цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, підприємства, установи та організації, а також самі громадяни можуть купувати в будь-якому населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) за договірними цінами жилі будинки та квартири у громадян, яким вони належать на праві особистої власності, а також будинки і квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, — за їх залишковою балансовою вартістю.

….

Стаття 32. Забезпечення громадян, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються), жилими приміщеннями

1.Громадяни, які евакуйовані або відселені (відселяються), безплатно забезпечуються жилими приміщеннями, як правило, у спеціально збудованих для цієї мети селищах, будинках і квартирах, які передаються їм у приватну власність.

….

3. Для забезпечення житлом сімей, які відселяються або самостійно переселяються відповідно до статті 4 цього Закону за направленнями обласних державних адміністрацій, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, підприємства, установи та організації, а також самі громадяни можуть купувати в будь-якому населеному пункті України (крім м. Києва та курортних місцевостей) за договірними цінами жилі будинки та квартири у громадян, яким вони належать на праві  приватної власності, а також будинки і квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, — за їх залишковою балансовою вартістю.

….

Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4

Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:

а) державної пенсії;

б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Стаття 49. Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4

Пенсії особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4, встановлюються у вигляді:

а) пенсії;

б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію.

Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1

Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути нижчою 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4

Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4

Особам, віднесеним до категорій 2, 3, 4 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути нижчою 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 52. Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи

Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може бути нижчою 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Стаття 54. Пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати    3,0 тис. карбованців.

У всіх випадках розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

по І групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком;

по ІІ групі інвалідності – 8 мінімальних пенсій за віком;

по ІІІ групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком.

Умови, порядок призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами кабінету Міністрів України з відповідних питань.

Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам

Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, пенсії, призначені відповідно до цього Закону:

особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються;

у період роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на інших посадах/роботах пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.

З 1 січня 2018 року пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Статтю виключити
Стаття 61. Пільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються законами про оподаткування.

Стаття 61. Пільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Пільги щодо оподаткування об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлюються Податковим кодексом України.

Стаття 64. Відповідальність осіб за порушення цього Закону

Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, утаюванні або навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки або про захворюваність людей, у видачі документів, посвідчень, вчиненні будь-яких інших діянь, що призводять до незаконного одержання громадянами прав і пільг, передбачених цим Законом, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законодавством України.

Стаття 64. Відповідальність осіб за порушення цього Закону

Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, приховуванні або навмисному перекрученні відомостей про стан радіаційної обстановки або про захворюваність людей, у видачі документів, посвідчень, вчиненні будь-яких інших діянь, що призводять до незаконного одержання громадянами прав і пільг, передбачених цим Законом, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законодавством України.

Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом

Конкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.

Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Стаття 67. Порядок підвищення розміру доплат, пенсій і компенсацій, передбачених цим Законом

Конкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання мінімальної заробітної плати.

Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі, якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зросла, то з 1 березня поточного року розмір пенсії підвищується в порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Виключити.

Стаття 70. Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних, судових органах свої законні інтереси та інтереси своїх дітей.

Стаття 70. Захист прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право захищати у відповідних державних, судових органах свої законні інтереси та інтереси своїх неповнолітніх дітей.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1.         Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його  опублікування, крім п._____(щодо ст. 54 про пенсії), який набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2.         Тимчасово, до 1 січня 2018 року, пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

по I групі інвалідності — 8 мінімальних пенсій за віком;;

по II групі інвалідності — 7 мінімальних пенсій за віком;

по III групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком;

дітям-інвалідам – 2 мінімальних пенсій за віком.

3. Кабінету Міністрів України протягом місяця, з моменту набрання чинності цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Народні депутати України                                                                                                                                

О.М. Біловол
В.Ю. Хомутиннік
О.І. Кулініч
А.Ф. Шипко
В.О. Гуляєв
В.М. Остапчук
А.О. Ільюк
Д.В. Святаш
Є.Б. Гєллєр
В.М. Кацуба

Источник:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Создание сайта на WordPress - Rubika.